Samhandler for en tryggere industripark

27 representanter for bedrifter i Verdal industripark var onsdag 18. oktober samlet til beredskapsdag i VIP-senteret. Hensikten med fagdagen var primært å kartlegge den faktiske sikkerhet- og beredskapssituasjonen i industriparken, samt diskutere mulige forbedringstiltak.

Fagdagen er kommet i stand på initiativ fra Verdal kommune og Verdal næringsforum, og etter responsen å dømme blir det flere slike samlinger i tida som kommer.

Etter innledninger ved beredskapskoordinator Øystein Kvistad (Verdal kommune), seniorforsker Tor Olav Grøtan (SINTEF), brannsjef Rigman Pents og branninspektør Tor Reidar Wigen (begge fra Innherred brann og redning), fikk deltakerbedriftene gjennom gruppearbeid komme med konkrete innspill til hvordan industriparken kan bli enda bedre på sikkerhet og beredskap.

Blant temaene som ble diskutert var koordinert varsling, forhold som har betydning for effektiv evakuering, kartlegging og vurdering av risiko, samt rutiner for deling av redningsressurser – for å nevne noe. Bedriftene hadde også en egen arbeidsøkt for å styrke kommunens overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse for hele industriområdet.

Øystein Kvistad, beredskapskoordinator Verdal kommune

” – For kommunen har dette vært en svært nyttig dag. Vi har fått mange konkrete innspill som både gir oss bedre oversikt over det faktiske risikobildet for industriparken, og som setter oss i stand til å være mer målrettet i det videre beredskapsarbeidet. Tiltak trenger ikke nødvendigvis å koste penger, det handler mer om samordning og samhandling i stort. Signalene fra de deltakende bedriftene tyder på at også de synes dette var vel anvendt tid, og at det er ønskelig med flere liknende treffpunkt framover. Det skal vi følge opp”, sier beredskapskoordinator Øystein Kvistad.

Et av de første konkrete tiltakene som vil bli gjennomført som følge av innspill fra bedriftene, er en koordinert kartlegging av samtlige bygningskropper på industriområdet, med mål om at det så snart som mulig skal foreligge oppdaterte innsatsplaner for samtlige bygninger som huser de totalt 165 bedriftene som er lokalisert på Ørin industriområde. Hittil har slike planer hovedsakelig vært forbeholdt bedrifter som er kategorisert som særskilte brannobjekter eller som er omfattet av storulykkeforskriften.